444 5 888
Sık Sorulan Sorular
Beyin ve omurilik tümörleri nasıl oluşur?

Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu ile kafaiçine-beyine ve/veya omurga-omuriliğe ulaşması/sıçraması (metastaz yapması) ile ya da komşu tümörlerin sinir sistemine uzanması ile ortaya çıkar. Bu nedenle, sinir sistemini etkileyen primer ya da sekonder çok sayıda tümör ile karşılaşılır. Kafaiçi boşluğu ve beyin, insan organizmasında uterustan (rahim) sonra en sık tümör görülen yerdir ve nöropatolojide beyin tümörleri oldukça önemli ve geniş bir yer tutar.

Beyin tümörü hangi yaş gruplarında görülür?

Beyin tümörleri, yenidoğan (doğum sonrası ilk bir aylık devre) döneminden ileri yaşlara kadar her yaş grubunda görülebilir; ancak, yaş gruplarına göre tümörün tipi, yerleşimi, sıklığı ve seyri büyük farklılıklar gösterir. Çocukluk döneminde beyin tümörleri kan kanserlerinden (lösemi) sonra en sık görülen tümörlerdir. Bu dönemde daha çok beyin dokusunu oluşturan hücrelere ait tümörler sıklık gösterir; başka organ ve sistemlere ait tümörlerin metastazlarına pek rastlanmaz. Çocukluk yaşlarında en sık astrositomlar, medülloblastomlar, beyin sapı gliomları ve ependimomlar ortaya çıkar ve bu tümörler sıklıkla arka kafa çukurunda yerleşirler. Erişkin dönemde ve yaş ilerledikçe karşılaşılan tümör tipi değişir ve daha sıklıkla beyin dokusundan çıkan tümörler (en sık yüksek-dereceli glial tümörler, -örn. glioblastoma multiforme-, bunun dışında beyin zarından çıkan ve büyük bir çoğunluğu, %90’ı iyi huylu/selim olan meningiomlar, hipofiz bezinin adenomları, kafa sinirlerinden çıkan iyi huylu tümörler, -örn. akustik nörinomlar-) ile birlikte metastazlar görülmeye başlanır.  

Tümör oluşumunda dış faktörlerin etkisi var mıdır?

Genetik ve çevresel pek çok faktörün beyin tümörü oluşumunda etkili oldukları bilinir. Düşünülen çevresel faktörler arasında iyonizan radyasyon, elektromanyetik alanlar, pestisitler, nitröz bileşikleri, virüsler ve diğer enfeksiyon ajanları, geçirilmiş kafa travması ve beslenme alışkanlıkları sayılabilir.

Beyin tümörünün belirtileri nelerdir?

Beyin tümörlerinin klinik belirti ve bulguları çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Ancak bu belirti ve bulguları belirli gruplar/başlıklar altında toplamak gerekirse:
1. Kafaiçinde basınç artışına bağlı ortaya çıkan belirti ve bulgular (Baş ağrısı, bulantı-kusma, görme bozuklukları, bilinç bulanıklığı ve kaybı,…);
2. Nörolojik belirli fonksiyonların etkilenmesi/kaybı (Fokal nörolojik defisitler, örn. kolda, bacakta kuvvet kaybı, konuşma bozuklukları, davranış/kişilik değişiklikleri,…);
3. Sara nöbetleri (Epilepsi atakları,…) en sık ortaya çıkan belirti ve bulguları oluşturur. 

Omurga hastalıklarında nasıl bir tedavi yolu izliyorsunuz?

Omurga ve omuriliği/sinirleri tutan bu çeşitli hastalıklarda, gerektiğinde cerrahi tedavi uygulanarak son derece iyi, yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Bu alanda da yine, mikronöroşirürjinin avantajları kullanılarak ve özellikle son birkaç onyıl içinde geliştirilen yeni cerrahi anlayış ve teknik yaklaşımların uygulanmasiyle, hastanın en az ölçüde etkilenmesi ve hastanede yatış süresi ile birlikte mevcut hastalığın en yüksek derecede tedavisi mümkün olmakta, omurilik ve sinir köklerinin rahatlatılması ve omurganın rekonstrüksiyonu ve stabilizasyonu etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. 

Omurga hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Bu hastalıklar çok kısa süre içinde (ani/akut başlangıçlı, örn. kanamalar,…) gelişebilecekleri gibi yılları/onyılları bulan çok uzun bir süreye de (müzmin/kronik seyirli, örn. omurganın dejeneratif hastalıkları,…) yayılabilirler. Buna göre belirti ve bulgular ağrı, yürüme bozuklukları, hareket kısıtlılığı, şekil bozuklukları, kuvvet kaybı, duyu kaybı, kas erimeleri, kollarda ve bacaklarda incelmeler, idrar ve gaita kontrol bozuklukları gibi çok geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir.